Авицена


Абу Али Хусайн ибн Абдиллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина ал-Бухари ( Авицена )
/ 980 г. – 1037 г. /

Сина ал-Бухари  Авицена )

Роден близо до Иран. В цялото си творчество отстоява позициите на Аристотел, но прокарва и някои критични бележки. Не прави разлика между философски и естествени науки. Философията обхваща цялото знание. Тя е свод на всички науки. Философията е в състояние да преобрази човека не само умствено, но и нравствено. Философията е резултат от напрежението на творческия ум, с чиято помощ човек развива и нравствената си отговорност. В „Книга за изцелението на душата” той разделя т.нар. всенаука или единната система от знание на три дяла:


- висша наука или метафизика – наука за същността на света и явленията в най-общите им страни;


- физика или природознание – наука за явленията свързани с материалния свят;


- логика – наука за пътищата на познанието.


Както и Аристотел приема, че видимият свят съществува преди познаващия субект, преди понятията, преди идеите и че промените в него са причинно обусловени. Светът е познаваем посредством най-значимата човешка способност – разума. Истинно е само онова, което е достоверно по логически или експериментален път. Бог съществува преди всичко друго, извън времето и пространството. Причина сам на себе си той е безначален, безличен и непознаваем. Той не е създател на света, а само негова предпоставка.


Авицена допуска наличието на две предпосатвки – дух и материя (дуализъм). Битието (материалният свят) притежава две основни непреходни качества: вечност и обективност. Тялото не е причина за съществуването на душата, а само материална предпоставка за правилното и функциониране. Душата е автономна. За да усвои същността на битието, разумът трябва да опознае материалния свят във всички негови прояви, да прозре естествените закономерности на които той се подчинява: „Битието…то е това след което следват всички вещи”.


Движението е това, което се разбира под състояние на тялото, когато то се видоизменя. Материята познава три вида движения – едното при което тялото се движи под влияние на друго тяло, с което има съприкосновение; принудително – поради намесата на външен фактор, тласък; естествено – породено от свойствата на самата материя. Вън от материята не съществуват нито време, нито пространство. В социален план Авицена смята, че основа на обществото е семейството, а звор на човешко щастие – любовта. Автор на “Канон” – задълбочено медицинско произведение източник на информация и до днес. Творчеството му се състои от 242 заглавия, голяма част от които унищожени.