let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Хосе Ортега и Гасет

Хосе Ортега и Гасет

ХОСЕ ОРТЕГА – И – ГАСЕТ
/ 1883 Г. – 1955 Г. /Роден в Мадрид (Испания) в семейството на представители на либералната буржоазия. Семейството на неговата майка притежава и издава мадридския всекидневник „El Imparcial”. Баща му – дон Хосе Ортега-и-Муниля е журналист и редактор в същия вестник. Първите му уроци са в Мадрид, като негови учители са дон Мигел Мартинес и дон Хосе дел Рио Лабандера. Знанията, които получава в йезуитския колеж в Малага по-късно оказват сериозно влияние върху цялостното му творчество. Завършва през 1897 г. и започва да учи за кратко в Университета в Мадрид. През 1905 г. отива в Германия, за да продължи образованието си, и посещава университетите в Лайпциг, Берлин и Марбург.

Автор на „Размисли за Дон Кихот”, „По повод на Галилей”, „Историята като система”, „Бунтът на масите” и др. Според Ортега в съвременното западно общество започва да преобладава и да дава тон човекът-маса. Усредняването на човека, неговата деиндивидуализация, превръщането му в човек-маса настъпва, когато той се разтваря в света, във времето и в пространството, и когато, привидно подчинявайки ги, фактически се оказва нищожна частица, песъчинка, захвърлена сред физическия и социалния космос. Човекът-маса е изходна точка на социологията, философията и есеистиката на Ортега. „Маса – пише Ортега – е средният човек”, „човекът, който не се различава от другите хора, а само е повторение на един родов тип”. Човекът-маса е „човешки тип, скалъпен набързо, възникнал на основата на няколко, и то бедни абстракции, и който поради това навсякъде в Европа е един и същ”. Именно той придава този тъжен аспект на задушаваща монотонност, който животът в целия континент притежава”. Този среден, деперсонализиран човек, човек-род според Ортега не само, че не съвпада с някоя от съществуващите класи, например, с аристокрацията, буржоазията, работниците, но се среща – може би в различна степен – във всяка една от класите, които образуват съвременното общество. Следователно проблемата не е правно-социологическа – социална йерархия, деление на облагодетелствани „висши” и обезправени „низши”, – а индивидуално-психологическа, проблема на собствена психическа конституция. Така пренасочени от класово-съсловното към лично-индивидуалното, в антиномията маса-личност преобладаващи и решаващи стават принципите на два начина на живот. Единият е в стремежа на човека да бъде повече и по-добър от другите и неговият признак е усилието. Другият е в стремежа на човека да бъде същ и еднакъв като останалите и тук вече действат херметизма и инерцията.

За европейската социология и философия теорията за човешката маса и за противостоящия й творчески индивид не е нова. Фридрих Ницше завършва тези „търсения на века” с направената от него толкова популярна теория за свръх-човека като върховна ценност във всяка жизнена сфера, на когото естествено противостои масовата посредственост. Тази теория води началото си от Артур Шопенхауер и истинската и първооснова е неговата философия на човека, обикновения, като фабрично произведение на природата, над когото се издигат избраните, отличените, надарените и преди всичко: в изкуството – геният творец, а в морала – аскетът светец.

Теорията за интелектуалния елит има голяма притегателна сила във философията на XIX и XX век, независимо от античните й източници (Платон) – и не само защото нейните създатели с основание са чувствали и своята принадлежност към него, но и защото несъмнен исторически факт е, че творчеството, създаването на новото, помагащо, стимулиращо, обновяващо развитието и прогреса е дело на единици, на малцина, на високо надарени личности, на които само това е по силите.

Теорията на Ортега за човека-маса и за творческото начало, присъщо единствено на избраните, единиците, индивидуалностите, на духовните аристократи, се влива в руслото на познатите духовни течения от XIX век. Но с Ортега в това русло се влива и опитът на тази основа да бъде обяснено модерното изкуство, изкуството на XX век, както и усилието да се изработи една по-обща теория на културата, валидна – най-малкото – за същия този век. Ортега схваща пялата трагичност на човека.

Епоха, в която творението се обръща против твореца си, в която духът от бутилката, пуснат на свобода, заплашва да погуби онзи, който го е пуснал и тъкмо защото го е пуснал. Техниката заплашва да задуши човека, а материалното изобилие сякаш довършва този процес. Свръхнаселеността в съвременния град, демографският бум и на тази основа затруднените – дори чисто човешки – комуникации допринасят за обезчовечаването на индивида, за неговата деперсонализация и превръщането му в човек-маса. Вместо да се учи, за да живее, човек започва да живее, за да се учи, а науките, които отдавна са надхвърлили възприемателната способност на човека, го плашат и потискат едва ли не като природни бедствия. Като чувствителен сеизмограф Ортега регистрира катастрофалните рискове, които носи развитието на науката (атомната бомба и средствата за масово унищожение), парадокса човекът да бъде унищожен от онова, което е резултат от неговото най-висше развитие.

Превръщането на човека в предимно консумиращо същество, невероятното разширение на обема и „асортиментът” на търсените от него наслади, също ускоряват процеса на създаването на човека-маса. Но изобилието още не означава щастие, човекът-маса се задъхва в него, знанието и техниката го влачат след себе си и той просто се оставя на течението. Затова Ортега стига до заключението, че „съвременният свят изглежда възможно най-нещастният, който някога е съществувал”.

В лексиката на XX век думата техника – техническа революция, технически прогрес, техническа епоха, технокрация, технократи и много други в същия смисъл -напълно съответства на ролята на техниката през този век, на която съответства и цяло научно направление – социология на техниката. Според Ортега техниката е присъща само на човека, тя е онази изкуствена, създадена от него среда, с чиято помощ той преобразува природата, за да удовлетвори потребностите си и в този смисъл тя е някаква свръхприрода, нова природа, надстроена над първичната. При това за човека еднакво потребни са както нещата, без които той не може (храна, облекло, жилище), така и онези, които му дават наслади, правят живота му по-приятен и желан и от който той не би се отказал, както не може да се откаже и от онова, без което е невъзможно самото му съществуване. С други думи, човек гледа на своето благополучие като на потребност, без която животът му би изгубил всякакъв смисъл и техниката трябва да задоволи и тази страна на човешкото съществуване.

Техниката съкращава и облекчава усилията на човека да си достави онова, което за него е първа и втора необходимост, тя е усилие за спестяване на усилията. Съвременният човек се чувства така уютно, сякаш е интегриран в техниката си, своята, както и първобитния човек се чувства интегриран в природата, неговата, дори и само затова, че той нито е имал, нито е познавал друг свят.

Ортега разглежда техниката в нейния усредняващ, нивелиращ и в крайна сметка затъпяващ аспект, довел до човека-маса. Техниката е творчество, техникът е творец – техниката не само отговаря на човешката природа, но и адекватно я изразява. И в това отношение техниката проявява своята близост до изкуството. Впрочем и самата дума τέχνη на древногръцки означава изкуство, майсторство, умение . Но не е забравен другият аспект: техниката опустошава човешкия живот, карайки всеки човек да вярва в нейните безгранични възможности и така нашето неимоверно техническо време прави живота изключително безсъдържателен, пуст и празен. Наистина човек не може без обществото, а обществото – вече в качеството си на общество – се противопоставя на човека в качеството му на индивид, личност, на нестандартно същество, което поради самия факт на своята нестандартност е нещо противоположно на обществото, на средното, безличното, на човека-маса. „Пропастта между мнозината и малцината съществува постоянно и никога не ще бъде запълнена. Винаги ще има две противостоящи ценностни системи – тази на най-добрите и тази на най-многото – в морала, в обичаите, в поведението, в изкуството”. Но този „вечен” конфликт според Ортега особено се задълбочава в съвременната епоха, в „нашия” XX век и предизвиква невиждани до него деформации и трагични парадокси. Според Ортега трагедията на човека е тъкмо в това, че човекът-индивид трябва да живее в обществото, което пък по самата си природа е чуждо на човека като индивид. Още при овладяването на езика детето е принудено да приеме неговия „диктат”, неговите норми, задължителности и всякакъв вид наложени условности и постоянно да се съобразява с тях, независимо от това доколко може да вмести в тази общоприета езикова реалност, необходима за всеки социум тъкмо в това му качество, всички особености, отклонения, склонности и т. н. на своята индивидуалност като индивидуалност. А вече в по-напреднала възраст човек попада и под пресата на т. нар. обществено мнение, от което колкотои да иска да е независим, свободен, все пак в някаква степен не може да не се съобразява, тоест стявя подчинен, несвободен.

Една от най-важните причини за обезличаването на човека трябва да се търси в съвременната държава, в невероятното увеличаване на нейната роля, в доведените до съвършенство нейни механизми, в безотказното изпълнение на нейните функции. В пълното или почти пълното етатизиране на живота, в анонимността и деперсонализацията на могъщите държавни институции потъват индивидуалността, своеобразието, отличителното на личността, които пък открай време са признак на истинска култура, на творчеството, на фантазия, на изкуство, а също и на науката, която без фантазия и инвенция е осъдена на жалко съществуване и ровене в чисто емпиричното.

Средният човек, човекът-маса си въобразява, че дър-жавата е той самият, също както някога от подобналлю-зия е страдал Луи XIV, великият крал-слънце. Но всъщност – тъй мисли Ортега – усредненият човек сам започва да съществува за държавата, за съвършеното действие на нейните механизми и вместо държавата да бъде деликатна форма, съдействаща за развитието на индивидуалността, човекът още повече се обезличава, усреднява, превръща се в маса, за да не пречи на действията на тази всемогъща държава, на това безлико чудовище, на този нов Левиатан. Винаги когато държавата вземе връх над индивида (а така е в почти всички епохи на държавността) и самият индивид се одържавява – още в Римската империя, от III век, от времето на династията на Северите човек е_ вече „одържавен” – и морално, и материално.

Тръгнал от необходимостта, от невъзможността да съществува без държава и извън държавата, човекът, средният човек в крайна сметка се превръща в неин придатък. Всяка политика е колективно явление, а личният живот, индивидуалността – съзнателно или спонтанно, преднамерено или неохотно – се съпротивлява на нивелиращата политика на колективното. Но тази съпротива е успешна само за малцина, докато у мнозинството тя по правило е осъдена на неуспех и затова у него почти не оставя място за индивидуалното, особеното, своеобразното, което пък открай време е било най-дълбокият източник на творческите потенции на духа, на културата, разбрана в най-широкия смисъл.

А и самата държава – този „продукт на обществото” -застава в същото положение спрямо породилото я общество. Държавата взема преднина по отношение на обществото и възникнала първоначално за обществото, тя постепенно го кара то самото да съществува за нея. И тук Ортега стига до хората, които правят държавата и политиката, с която тя се прави, сиреч до професионалните политици. И извън многобройните му разсъждения, щедро пръснати в многобройните му статии, студии и книги, посветени на проблемите на държавата и политиката, през 1927 г. Ортега публикува специално есе в което се опитва да нарисува точен социално-психологически портрет на политика като такъв – в себе си, за себе си и за другите.

В чисто личен план героят на есето – Мирабо – е една от най-неморалните личности, познати на историята, от онези наистина големи хора, на които е било отредено действително да правят действителна история. Този граф не само че не е имал нищо общо с аристократизма, но не се е гнусял от най-вулгарни престъпления. Биографията му е изпълнена с многобройни любовни авантюри, със скандали, неизплатени дългове, бягства от кредитори и всевъзможни мръсни истории, поради което често попада в различни затвори (дори е осъждан задочно на смърт), от които понякога се измъква бежешком. Не по-маловажно е и политическото му двуличие. Един от творците на Френската революция и пламенен оратор на нейната кауза, Мирабо влиза в тайно съглашение с кралския двор, от което извлича и облаги. Показателно е, че дори и посмъртната съдба на Мирабо рефлектира неговото политическо двуличие. Тленните му останки, първоначално приютени в Пантенона, впоследствие са извадени оттам и преместени в гробището за престъпници.

Но всичко това според Ортега съвсем не пречи на политическия гений на Мирабо. Той пръв и сякаш още във въздуха усеща идващата революция и става неин първоинициатор. В очите на кралския чиновник, който от името на краля идва със заповед да разпусне Националното събрание, Мирабо произнася знаменитата фраза, с която всъщност започва Великата френска революция и поради това по-късно влиза във всички книги и учебници за нея: „Ние сме тук по волята на народа и могат да ни разгонят само със силата на щиковете. Кажете това на Вашия господар!”. Политикът като човек, отдаден изключително на практическа дейност, е противостоящ на интелектуалеца като човек, обърнат предимно навътре, към себе си, повече или по-малко затворен в своите интелектуални занимания. Нещо повече. Човекът на практическото действие намира изключително благоприятно за себе си поприще именно в политиката като дейност, противоположна на чистата ин-телектуалност. И затова Ортега открива пълна съвместимост на аморализма с политическия гений, а в някакъв смисъл и степен и тяхната взаимообусловеност и взаимна пред-поставеност. „Импулсивен и размирен нрав, притворство, извратливост, отсъствие на съкровен личен живот, дебела кожа – това са органичните, основни свойства на гениите в политиката. Илюзорно е да търсим едните без другите и в този смисъл е несправедливо да обвиняваме великия човек за пороци, които са негови неотменни черти.” Но според Ортега антиномията интелектуалец – политик не е нито пълна, нито абсолютна. Политикът е все пак по-близко до чисто интелектуалната дейност, отколкото много други хора. Най-напред политикът се различава от обикновената „публична личност”, чийто идеал е да бъде галеник на тълпата – все едно с какво и за какво. Политикът -истинският – трябва да има поне като ясна идея, на която вярва, какво трябва да се направи за държавата, която е система от дефиниции на институции, която той трябва да се стреми да следва и осъществи.

Политическият гений не би могъл да бъде такъв, нито да постигне целите си без определен интелектуален инструментариум – само че той е по-особен. А сред чисто интелектуалните дарби, необходими на политическия гений, Ортега поставя на първо място т. нар. историческа интуиция, чувство за история и за предугаждане на бъдещето, които той открива в невероятно висока степен именно у Мирабо въпреки завършената му безнравственост. Обезличаването на човека и превръщането му в човек-маса стигат едва ли не до последната възможна степен поради невероятното развитие на модерните транспортни и информационни средства. Създадени за удобство, те водят до резултати, които нямат нищо общо с „намеренията” им. Съвременните средства за съобщение намаляват пространството и правят леснопреодолимо довчера непреодолимото, те съкращават времето и откриват пред човека огромни запаси от време. Модерните средства за информация пренасят човека във всяка точка на света и същевременно му „донасят” всяка точка на света. Илюстрованият вестник, списание, или книга, киното, а по-късно телевизията предлагат на средния човек и най-далечните факти, събития, случки, обстоятелства и той започва да гледа на тях като на свой континент. Но и с това господство над света човек става още по-зависим от света, той пътува дотам, докъдето са били много и преди него и където ще бъдат и много след него, той научава онова, което в същия миг вече са научили и хиляди други, той се завърта в същия механизъм, който вече е въртял милиони хора и на който предстои да върти и милиони други. Още от първите десетилетия на века Ортега почувства и разбра бъдещия възход на средствата за масова информация, преимуществата, които те дават, но и за-тъпяващите, унифициращите индивидуалността последици, които те неминуемо носят.

За Ортега предимствата на западната демокрация пред всички останали социални уредби не подлежат на съмнение. Но той вижда и нейната обратна страна, поставяйки точна диагноза на нейните несъвършенства, недостатъци и пороци – и изобщо, и особено през неговия XX век. Сама, по силата на своята вътрешна диалектика демокрацията лесно преминава в хипердемокрация. Властта на масите, която осигурява демокрацията, съвсем не е власт на най-компетентните, на най-можещите и ако някога политиката беше оставена на професионалните политици, днес масите мислят, че могат да превърнат в закон разговорите по улиците и в кафенето. „Разбунтуваната маса е загубила таланта си да вярва и да разбира. Вътре в себе си тя не носи нищо освен политика, една раздута до краен предел, френетична, излязла от рамките си политика, която се стреми да замести познанието, религията, мъдростта – най-сетне единствените неща, които по своята същност са предопределени да заемат централно място в човешкия разум”. Равенството на правата – благородната идея на демокрацията – на практика се изражда в удовлетворяване на апетити и безсъвестни изисквания, на съзнавани и не-съзнавани въжделения, на потиснати комплекси и агресивни нагони. Пак с това демократическо равенство на правата трябва да се обясни и всеобщата нивелировка, присъща на съвременната епоха -масата от хора се интересува от едни и същи неща, купува еднотипни вещи, стреми се към повече или по-малко фиксирани материални и духовни ценности, модите придават допълнителна сила на тези тенденции, а и те самите са техен резултат – бунтът на масите, довел до властта на масите, е тъй или иначе за сметка на личността, индивида, духовността.

Нашият век е и век на безсилие – на безсилие от изобилие. На човека му става все по-трудно да избира адекватно на себе си, а не на другите или на модите – сред морето от предмети и информация трудно му е да избира вещи и стоки, удобства и удоволствия, идеи и програми, партии и движения, които да отговарят на действителната му същност, а не на инерцията на модата или на произвола. Така за човека-маса става много по-лесно да се носи по течението и да бъде носен от него, вместо да избира, да решава и в крайна сметка да твори истински. Но пък, от друга страна, бунтът на масите, довел до тяхната победа, кара всеки отделен човек-маса да отхвърля всяка външна инстанция и авторитет и въпреки обективната му нивелировка – субективно – той започва да се чувства над всички и всичко. Субективното самочувствие компенсира обективната неразличеност на човека-маса – собственото мнение се цени само като собствено, независимо от неговата достоверност, собственият вкус се поставя над~ всички други, само защото е собствен и независимо от стойността му, чувството за превъзходство покрива и най-пош-_лото светоразбиране и т. н. Глупавият започва да се смята за умен, той никога не може да се погледне отстрани и обикновено живее в завидно спокойствие и пълно самодоволство. Човекът-маса знае всичко, отрича съществуването на каквито и да е по-висши инстанции, а това според Ортега означава и липса на морал, защото както той го схваща моралът е и „чувство за подчинение, съзнание за дълг”. И реакционерът, и революционерът всъщност не признават нищо, те искат да стоят над всичко – единият, защото е против всяка ерес, а другият защото е срещу всяка социална несправедливост – и еднакво мислят, че имат право да се опълчват против всичко и всички и дори – в крайните форми – да унищожават всичко. В това е същността на дълбоката морална криза, която според Ортега изживява съвременната му Европа. Защото „по-ниската или по-високата култура се определя от по-голямата или по-малката яснота на нормите”. В това отношение за Ортега са показателни три примера на съвременната европейска практика: фашизмът, синдикализмът и болшевизмът – обхванатите от и в тези движения поставят целите над средствата, резултатите над принципите и следователно показват най-низката степен на респект към нормите, сиреч към морала. А също и към историята – с нежеланието или невъзможността да се поучат от предците, от опита и заблужденията им, с фалшивото съзнание, че от тях и само от тях започва новото, истинското, действителното летоброене, докато всъщност са само знамение на дълбока ретроград-ност, анахронизъм и истинско възвръщане към варварството.

И все пак Ортега не проявява и моментно колебание в това, че именно либералната демокрация, снабдена с творческа техника, е най-висшата от всички известни форми на обществения живот. Каквито и да са недостатъците огранични и неотстраними на парламентарната демокрация, човечеството и до днес не е измислило нищо по-добро и няма никакви признаци, че в близко бъдеще ще го измисли. Тъкмо тук и за защита на тъкмо този възглед Ортега използва в целия й блясък възможностите на своята реторика: „Говори се, че Парламентът не е ефикасен. В такъв случай трябва да попитаме: Защо не е ефикасен? Ефикасността е свойството на инструмента да произвежда нещо добре. В случая целта е разрешаването на обществените проблеми на всяка нация. Затова искам онзи, който провъзгласява неефективността на парламентите, да е съвсем наясно как настоящите обществени проблеми могат да се разрешат. В противен случай е безсмислено институционните средства да бъдат обвинявани в неефективност, след като в нито една страна днес, дори и теоретично, не е ясно какво трябва да се направи. По-добре е да припомним, че в историята никога никоя институция не е създавала по-силни, по-ефикасни държави от парламентарните държави на XIX век. Фактът е толкова безспорен, че неговото пренебрегване означава пълна тъпота. И нека декларациите за безполезността на законодателните събрания не се смесват с възможността и спешната необходимост те да бъдат дълбоко преобразувани, за да станат „още по-ефикасни”.

Това, което е вярно за отделния човек-маса, не може да не е вярно и за нацията-маса. Така Ортега обяснява невиждания взрив на национализма през XIX и началото на XX век, на който в значителна степен се дължат и локалните, и Първата, и Втората световни войни. Смисълът на национализма е в запазването и изкуственото усилване на остарели принципи. Но те водят до задънена улица, зад която са катастрофата (военна, психологическа, културна), окончателната деморализация на Европа и пълното погубване на исторически дадените й сили.

Според Ортега единственото спасение е изграждането на велика единна европейска нация – Европа трябва да стане велика национална държава, Европа ще бъде ултра-нация. „Сега за европейците настъпва времето, в което Европа може да се превърне в национална идея. Колкото по-вярна остане на своята истинска същност, толкова по-бързо западната национална държава ще прерасне в огромна континентална държава”.