И. МАРКОВА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИ

/
/

През погледа на ученици - 2013 г.

/
/

През погледа на ученици - 2009 г.

/
/

През погледа на ученици - 2013 г.

/
/

През погледа на ученици - 2011 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

/

ЗАВЪРШИЛА

2019 г. - Докторант по Философия - Великотърновки университет "Св. Св. Кирил и Медотий;

2012 г. - Икономически Университет - Варна; Факултет "Финанси и кредит"; Специалност "Публични финанси"; Магистър по икономика;

1995 - 2000 г. - Софийски университет
"Св. Климент Охридски"; Философски факултет; Магистър по философия;

1992 - 1995 г. - Великотърновки университет
"Св. Св. Кирил и Медотий; Магистър по предучилищна педагогика;

1990 - 1992 г. - ИНДУ - гр. Добрич; Полувисше образование; Специалност: "Предучилищна педагогика"

ПРИДОБИЛА

2011 г. - Първа професионално-квалификационна степен по философия към ДИПКУ - Варна и ШУ "Епископ Константин Преславски"

/

ПУБЛИКАЦИИ

2013 г. - "Нагледността в обучението по философия"; (сп. "Философия"; кн.2/2013 г.)
2012 г. - "Нагледността като интелектуално присъствие"; (Сборник "Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност");
2007 г. - "Образоваността като легитимация на индивида"; (Сборник "Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност);
2005 г. - "Ценностите - идеали, независещи от историческото време"; (Сборник "Понятия, времена, промени. Историческото образование");
2004 г. - "Битие, пространство, ценностна ориентация; точки на пресичане"; (Сборник "Понятия, времена, ценнсти в историческо понятие");
2000 г. - "Регулативността на социалната общност" (Списание "Философия" бр.5-6/2000 )
Съавтор: 2009 г. "Улиците и площадите на Варна"; И. "Славена"; Варна

/

РАБОТИ

02.2015 - досега - Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" - Варна;
Главен учител цикъл "Философия";


11.2013 г. - 02.2015 - 2017 г. - Регионален инспекторат по образование - Варна;
Старши експерт по организация на средното образование;


2000 г. - 10.2013 г. - Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" - Варна;
Главен учител цикъл "Философия";

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

/

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ

Многократно самостоятелно организиране на мероприятия в и извън задължителния образователен минимум. Мероприятия свързани с отговорностите на класен ръководител и преподавател по философия, организация и координация свързани с училищни и ученически проекти. Организация на изложби на училищно и градско ниво;

/

ОТГОВОРНОСТИ КАТО УЧИТЕЛ

От 2009 г. досега главен учител и ръководител на:
♦ Философски клуб към НГХНИ
♦ Самостоятелни изложби на класове от профил "Изкуства";
♦ Ежегоден Коледен бал с маски;
♦ Председател на училищната комисия - Олимпиада по философия;
♦ Председател на Зрелостна комисия (периодично);

/

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

От 2008 г. ежегодно ученици от Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" - Варна се явяват на зрелостни изпити по предмета "Философски цикъл". С гордост можем да заявим, че всички явили се на матура са издържали изпита с високи оценки. Средно за година се явяват по ~ 35 човека, а успехът на учениците е Мн. добър 4,55

НАГРАДИ

КАБИНЕТ ПО ФИЛОСОФИЯ

/

КАРТИНИТЕ В КАБИНЕТА

Основна част от интериора на кабинета са окачените повече от 30 картини на настоящи и бивши ученици. В кабинета могат да се видят графика, компютърна графика, живопис и др. Всички картини са подарени за да бъдат изложени в стая 208

ВИЖ ОЩЕ
/

СКУЛПТУРИТЕ В КАБИНЕТА

В унисон с духа както на античната философия, така и на ренесанса, в кабинета могат да се видят скулптури на талантливи ученици, които през годините са подарявали творбите си, като частица от себе си, която са пожелали да остане в класната стая.

ВИЖ ОЩЕ
/

ТЕХНИКАТА В КАБИНЕТА

Съвременото обучение на ученици, изисква достъп до различни ресурси и използването на мултимедия, за да се постигне по-добра нагледност. В кабинета може да се проектират презентации, уеб ресурси и видео материали, благодарение на аудио - визуалната техника.

ВИЖ ОЩЕ