ФИЛОСОФИЯ НА ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

ИНДИЯ

Ведическата култура обхваща времето до VIII в. пр.н.е. Заслугата за създаване на Ведите принадлежи на ариите, но тези изключителни литературни паметници са резултат на дълго развитие, през което изконната арийска култура се обогатява с много от достиженията на тогавашния културен свят, а в не по-малка степен и от тези на завареното в Индия население.

КИТАЙ

Като първа определена форма на държавност и на цивилизация в древен Китай се утвърждава Ин (Шан). Всъщност с името Ин наричали държавата Шан джоусци, и то след завладяването на първата. В продъл­жение на няколко века Джоу бил съседна и в отделни периоди съюзна на Шан държава със значително по-ниска степен на развитие на материалната и духовната култура.

ЯПОНИЯ

Духът на будизма се спуска от своите метафизически висоти, за да стане практична наука за живота. Дзен е резултат на този процес, дзен – това е систематизация, или по-скоро кристализация на всички философии, религии и самият живот на Далечния Изток, и особено на Япония.