НОВО!
ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...От 2017 г. стартираме обучение по философия и психология за кандидат-студенти и студенти от цялата страна. От настоящата година, разширяваме обученията си, като освен за матура, стартираме курсове за кандидатстване в университет, за специалностите "Психология" и "Философия".

Предлагаме индивидуални и групови уроци и за настоящи студетнти, учещи философия или психология във висши учебни заведения в страната и чужбина. Всички курсове се провеждат онлайн, чрез изпитана система и методика на преподаване. Уроците са строго индивидуални, според нуждите и степента на овладяване на знания на кандидат-студентите и студентите.

Ако имате въпроси свързани с обучението по философия и психология, не се колебайте да ни пишете!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

Оптималното време, за което може да се преподаде целия материал включен в държавния зрелостен изпит е 30 часа. Необходимите часове за подготовка зависят от нивото, познанията на ученика и възприемането на материала. Може да бъде направена програма в зависимост от желанието и времето, с което всеки ученик разполага за подготовка. Много материали за самоподготовка можете да намерите в сайта ни www.ikant.info

РАБОТА В УДОБНО ЗА
УЧЕНИКА ВРЕМЕ

Подготовката е съобразена със заетостта на учениците. Възможно е и провеждане на курсове през събота и неделя.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИ
МАТЕРИАЛИ

Ще бъдат предоставени систематизирани и подбрани материали за подготовка, които максимално улесняват учебния процес.

ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ

Обучението включва установяване на нивото и наличните знания на ученика, придобиване на нови знания и методи за проверка и затвърждаване на усвоения учебен материал.

ИЗПИТВАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА
ПОЗНАНИЯТА

След всеки преподаден урок следва ученикът да подготви домашна работа. По време на обучението ще бъдат решавани и тестове за да се провери дали материалът е правилно усвоен.


МОЖЕШ ДА СЕ СПРАВИШ!

Предлагаме индивидуални и групови уроци по предметите от цикъл "Философия". Подготовката за матура включва обясняване, разяснение и преподаване на учебното съдържание. Писане на философски есета - задаване и проверка на домашни задания. Решаване на тестове и оценяване според критериите, приложими по време на Държавния зрелостен изпит.

Възможно е занятията да се използват за разясняване на проблеми и за отговори на въпроси на ученика, ако при подготовката и самоподготовката ученикът среща конкретни затруднения с изучаваната материя.

КАК ПРОТИЧА УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС? ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОДГОТОВКА!


Стартирахме през учебната 2016/2017 г.

Стартирахме онлайн формата на обучение и подготовка за явяване на матура през учебната 2016/2017 година! С това дадохме възможност на учениците да се подготвят за матура по философия по начин, който е най-удобен и разбираем за тях, а именно, включвайки и технологиите в процеса на обучение. Онлайн обучението се осъществява в удобно за учениците време. Вече няма значение от кой град сте или с какво време разполагате, ние предлагаме обучение и уроци изцяло онлайн. Обучението се реализира по skype или hangouts. Учителят и ученикът реализират вируални срещи и всички уроци биват преподавани пред камера, учникът получава в реално време учебни материали и информация, както и бива изпитван посредством онлайн базирана система за оценяване!

Какво представлява матурата по "Философия"?Матурата по Философия включва тестови въпроси и въпроси с отворен орговор от всички предмети от цикъл "Философия", които се преподават в IX, X и XI клас. В последния модул на матурата се изисква създаването на философско есе по посочена тема. Матурата има за цел да оцени следните компетентности:

• Ученикът знае, разбира и прилага изучавания материал;
• Притежава логическа култура и умения за аргументиране;
• Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации;
• Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани с общочовешките ценности и гражданското самосъзнание;
• Умее да осмисля и създава философски текст, в който се проявяват компетентностите, свързани с нивото на разпознаване, разбиране и интерпретиране на проблема, изказан чрез фрагмента/темата; степента, в която основните понятия във фрагмента са изведени, дефинирани и развити; нивото на употреба и владеене на понятийния инструментариум, с който се изказват и формулират разсъждения и позиции по зададения проблем чрез фрагмента/темата; равнището на употреба и владеене на аргументация (психологическа, логическа, етическа, правна, философска), в която се разграничават предпоставки и заключения, анализ и синтез; степента на изразено оригинално и обосновано лично отношение.

ТРЯБВА ДА СЕ ПОЗНАВАТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ"Психология и логика"

психика, съзнание, поведение, личност, аз-образ, самооценка, полова структура на личността, общуване, група, семейна система, система на училището, родителство, кариера, настойчивост, мотиви, психични различия, комуникативни умения, вземане на решение, решаване на конфликти, психоактивна зависимост, научена безпомощност, познавателен процес, учене, интелект, мислене, рационалност, интуиция, аргумент, внушение, истина, понятие, съждение, умозаключение, закон, теза, твърдение, проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия, факт, въпрос, сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност;

"Етика и право"

етос и нрави, морал и етика, добро и зло, ценност и норми, свобода и избор, щастие, добродетел и порок, удоволствие, страдание и състрадание, аскетизъм, евдемонизъм, ерос и еротично, екзистенциализъм, любов и омраза, приятелство, семеен морал, съвест и чест, достойнство, справедливост, етикеция, отговорност, дълг, хуманизъм и толерантност, политика и право, власт и закон, обичай и норма, човешки права, гражданин и гражданско общество, собственост, договор, държава, конституция, парламент, правителствo, съд, престъпление и наказание, демокрация, авторитаризъм, война и мир, суверенитет;

"Философия"

философия, опит, човек, съзнание, тяло, свобода, небитие, битие, природа, време, пространство, нищо, апейрон, самоизменение, причинност, Бог, метафизика, съвременна философия, познание, индукция, идея, логос, монизъм, съмнение, истина, анимизъм, апория, онтология, пантеизъм, пантеизъм, сенсуализъм, императив, емпиризъм, диалектика, волунтаризъм, антична философия, номинализъм, експеримент, практика, метод, език, общност, история, производство, култура, духовност, просперитет, мислене, въображение, гносеология, евристика, диалектика, догма, принципи, смисъл, разум, субект, мъдрост и творчество;

Платон - "Митът за пещерата"

Митът за пещерата, познат още като Алегория за пещерата, Платоновата пещера, е алегория, използвана от гръцкия философ Платон в неговото съчинение „Държавата“. Написан е като въображаем диалог между учителя на Платон - Сократ и брата на Платон - Главкон в началото на Книга VII ...

Зенон - апория за "Ахил и Костенурката"

Ахил трябва да надбяга костенурката, която се движи 10 пъти по-бавно от него. Според противоречието описано от Зенон, Ахил никога не може да надбяга костенурката ... Как е възможно това?

Зенон - апория за "Стрелата"

Стрелата, която лети всъщност се намира в покой. За Зенон времето е сбор от моменти, сбор от „сега”. Апориите поставят под съмнение възможността мисленето да се отнася адекватно към действителността ...

Научете повече за мен

Подготовката на ученици се осъществява от Ида Маркова - магистър по Философия, притежаващ първа професионално-квалификационна степен по философия и преподаващ дисциплините от цикъл „Философия“, включени в учебния материал на средните училища.

Образование

♦ 2021 г. - Доктор по Философия, Великотърновки университет "Св. Св. Кирил и Медотий;
♦ 2012 г. - Икономически Университет - Варна; Факултет "Финанси и кредит"; Специалност "Публични финанси"; Магистър по икономика;
♦ 1995 - 2000 г. - Софийски университет "Св. Климент Охридски";
Философски факултет; Магистър по философия;
♦ 1992 - 1995 г. - Великотърновки университет "Св. Св. Кирил и Медотий;
Магистър по предучилищна педагогика;
♦ 1990 - 1992 г. - ИНДУ - гр. Добрич; Полувисше образование;
Специалност: "Предучилищна педагогика"

СТЕПЕН

♦ 2011 г. - Първа професионално-квалификационна степен по философия към ДИПКУ - Варна и ШУ "Епископ Константин Преславски"

ПОДГОТОВКАТА ЗА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА МАТУРА
ПО ФИЛОСОФИЯ ПРОТИЧА В НЯКОЛКО СТЪПКИ

 • 1. Установяване на нивото на познания на ученика

  За да протече бързо и ефикасно обучението следва да се установят наличните знания, които ученикът е придобил и степента на разбиране на учебното съдържание. При първата ни среща ще поговорим за учебния материал и ще решим входящ тест.

 • 2. Преподаване на материала, по който ученикът има пропуски

  След като установим пропуските на ученика, учебният материал ще бъде отново преподаден и обяснен. При преподаването се използват различни материали с цел онагледяване на съдържанието, което спомага по-лесното възприемане на информацията.


 • 3. Писане на философско есе и затвърждаване на материала

  След като ученика има достатъчно познания можем да пристъпим към последния модул от изпитната част - писането на философско есе. Философското есе е по-различно от литературните есета и ученикът следва да научи определени похвати и изказ.

 • 4. Проверка на знанията и тестване

  След всеки преподаден материал ще се прави проверка на усвоените знания и решаване на тестове с аналогична трудност като тези, които се решават по време на изпита. Постоянните тестове помагат на ученика да свикне да разбира и разшифрова изпитните въпроси.

 • УЧЕНИЦИ, КОИТО СМЕ ОБУЧАВАЛИ


  Целта на всяка подготовката на ученици е те да постигнат максимално високи резултати при явяването си на матура.
  Молим, всички ученици, които сме подготвяли, да ни изпратят мнение относно процеса на подготовка и резултатите, които са постигнали на e-mail: ikant.info@gmail.com  ЗА ВРЪЗКА

  All rights reserved 2016-2021 ® Design by APPeiron