НОВО!
ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...От 2017 г. стартираме обучение по философия и психология за кандидат-студенти и студенти от цялата страна. От настоящата година, разширяваме обученията си, като освен за матура, стартираме курсове за кандидатстване в университет, за специалностите "Психология" и "Философия".

Предлагаме индивидуални и групови уроци и за настоящи студетнти, учещи философия или психология във висши учебни заведения в страната и чужбина. Всички курсове се провеждат онлайн, чрез изпитана система и методика на преподаване. Уроците са строго индивидуални, според нуждите и степента на овладяване на знания на кандидат-студентите и студентите.

Ако имате въпроси свързани с обучението по философия и психология, не се колебайте да ни пишете!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

Оптималното време, за което може да се преподаде целия материал включен в държавния зрелостен изпит е 30 часа. Необходимите часове за подготовка зависят от нивото, познанията на ученика и възприемането на материала. Може да бъде направена програма в зависимост от желанието и времето, с което всеки ученик разполага за подготовка. Много материали за самоподготовка можете да намерите в сайта ни www.ikant.info

РАБОТА В УДОБНО ЗА
УЧЕНИКА ВРЕМЕ

Подготовката е съобразена със заетостта на учениците. Възможно е и провеждане на курсове през събота и неделя.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИ
МАТЕРИАЛИ

Ще бъдат предоставени систематизирани и подбрани материали за подготовка, които максимално улесняват учебния процес.

ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ

Обучението включва установяване на нивото и наличните знания на ученика, придобиване на нови знания и методи за проверка и затвърждаване на усвоения учебен материал.

ИЗПИТВАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА
ПОЗНАНИЯТА

След всеки преподаден урок следва ученикът да подготви домашна работа. По време на обучението ще бъдат решавани и тестове за да се провери дали материалът е правилно усвоен.


МОЖЕШ ДА СЕ СПРАВИШ!

Предлагаме индивидуални и групови уроци по философия. Подготовката за матура включва обясняване, разяснение и преподаване на учебното съдържание. Писане на философски есета - задаване и проверка на домашни задания. Решаване на тестове и оценяване според критериите, приложими по време на Държавния зрелостен изпит.

Възможно е занятията да се използват за разясняване на проблеми и за отговори на въпроси на ученика, ако при подготовката и самоподготовката ученикът среща конкретни затруднения с изучаваната материя.

КАК ПРОТИЧА УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС? ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОДГОТОВКА!


Стартирахме през учебната 2016/2017 г.

Стартирахме онлайн формата на обучение и подготовка за явяване на матура през учебната 2016/2017 година! С това дадохме възможност на учениците да се подготвят за матура по философия по начин, който е най-удобен и разбираем за тях, а именно, включвайки и технологиите в процеса на обучение. Онлайн обучението се осъществява в удобно за учениците време. Вече няма значение от кой град сте или с какво време разполагате, ние предлагаме обучение и уроци изцяло онлайн. Обучението се реализира по skype или hangouts. Учителят и ученикът реализират вируални срещи и всички уроци биват преподавани пред камера, учникът получава в реално време учебни материали и информация, както и бива изпитван посредством онлайн базирана система за оценяване!

Какво представлява матурата по философия?Матурата по Философия включва тестови въпроси и въпроси с отворен орговор от всички науки, изучавани в рамките на предмета философия, които се преподават в IX, X и XI клас. В последния модул на матурата се изисква създаването на философско есе по посочена тема. Матурата има за цел да оцени следните компетентности:

• Ученикът знае, разбира и прилага изучавания материал;
• Притежава логическа култура и умения за аргументиране;
• Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации;
• Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани с общочовешките ценности и гражданското самосъзнание;
• Умее да осмисля и създава философски текст, в който се проявяват компетентностите, свързани с нивото на разпознаване, разбиране и интерпретиране на проблема, изказан чрез фрагмента/темата; степента, в която основните понятия във фрагмента са изведени, дефинирани и развити; нивото на употреба и владеене на понятийния инструментариум, с който се изказват и формулират разсъждения и позиции по зададения проблем чрез фрагмента/темата; равнището на употреба и владеене на аргументация (психологическа, логическа, етическа, правна, философска), в която се разграничават предпоставки и заключения, анализ и синтез; степента на изразено оригинално и обосновано лично отношение.

ТРЯБВА ДА СЕ ПОЗНАВАТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ"Психология и логика"

психика, съзнание, поведение, личност, аз-образ, самооценка, полова структура на личността, общуване, група, семейна система, система на училището, родителство, кариера, настойчивост, мотиви, психични различия, комуникативни умения, вземане на решение, решаване на конфликти, психоактивна зависимост, научена безпомощност, познавателен процес, учене, интелект, мислене, рационалност, интуиция, аргумент, внушение, истина, понятие, съждение, умозаключение, закон, теза, твърдение, проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия, факт, въпрос, сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност;

"Етика и право"

етос и нрави, морал и етика, добро и зло, ценност и норми, свобода и избор, щастие, добродетел и порок, удоволствие, страдание и състрадание, аскетизъм, евдемонизъм, ерос и еротично, екзистенциализъм, любов и омраза, приятелство, семеен морал, съвест и чест, достойнство, справедливост, етикеция, отговорност, дълг, хуманизъм и толерантност, политика и право, власт и закон, обичай и норма, човешки права, гражданин и гражданско общество, собственост, договор, държава, конституция, парламент, правителствo, съд, престъпление и наказание, демокрация, авторитаризъм, война и мир, суверенитет;

"Философия"

философия, опит, човек, съзнание, тяло, свобода, небитие, битие, природа, време, пространство, нищо, апейрон, самоизменение, причинност, Бог, метафизика, съвременна философия, познание, индукция, идея, логос, монизъм, съмнение, истина, анимизъм, апория, онтология, пантеизъм, пантеизъм, сенсуализъм, императив, емпиризъм, диалектика, волунтаризъм, антична философия, номинализъм, експеримент, практика, метод, език, общност, история, производство, култура, духовност, просперитет, мислене, въображение, гносеология, евристика, диалектика, догма, принципи, смисъл, разум, субект, мъдрост и творчество;

Платон - "Митът за пещерата"

Митът за пещерата, познат още като Алегория за пещерата, Платоновата пещера, е алегория, използвана от гръцкия философ Платон в неговото съчинение „Държавата“. Написан е като въображаем диалог между учителя на Платон - Сократ и брата на Платон - Главкон в началото на Книга VII ...

Зенон - апория за "Ахил и Костенурката"

Ахил трябва да надбяга костенурката, която се движи 10 пъти по-бавно от него. Според противоречието описано от Зенон, Ахил никога не може да надбяга костенурката ... Как е възможно това?

Зенон - апория за "Стрелата"

Стрелата, която лети всъщност се намира в покой. За Зенон времето е сбор от моменти, сбор от „сега”. Апориите поставят под съмнение възможността мисленето да се отнася адекватно към действителността ...

Научете повече за мен

Подготовката на ученици се осъществява от Ида Маркова - магистър по Философия, притежаващ първа професионално-квалификационна степен по философия и преподаващ философия, включени в учебния материал на средните училища.

Образование

♦ 2021 г. - Доктор по Философия, Великотърновки университет "Св. Св. Кирил и Медотий;
♦ 2012 г. - Икономически Университет - Варна; Факултет "Финанси и кредит"; Специалност "Публични финанси"; Магистър по икономика;
♦ 1995 - 2000 г. - Софийски университет "Св. Климент Охридски";
Философски факултет; Магистър по философия;
♦ 1992 - 1995 г. - Великотърновки университет "Св. Св. Кирил и Медотий;
Магистър по предучилищна педагогика;
♦ 1990 - 1992 г. - ИНДУ - гр. Добрич; Полувисше образование;
Специалност: "Предучилищна педагогика"

СТЕПЕН

♦ 2011 г. - Първа професионално-квалификационна степен по философия към ДИПКУ - Варна и ШУ "Епископ Константин Преславски"

ПОДГОТОВКАТА ЗА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА МАТУРА
ПО ФИЛОСОФИЯ ПРОТИЧА В НЯКОЛКО СТЪПКИ

 • 1. Установяване на нивото на познания на ученика

  За да протече бързо и ефикасно обучението следва да се установят наличните знания, които ученикът е придобил и степента на разбиране на учебното съдържание. При първата ни среща ще поговорим за учебния материал и ще решим входящ тест.

 • 2. Преподаване на материала, по който ученикът има пропуски

  След като установим пропуските на ученика, учебният материал ще бъде отново преподаден и обяснен. При преподаването се използват различни материали с цел онагледяване на съдържанието, което спомага по-лесното възприемане на информацията.


 • 3. Писане на философско есе и затвърждаване на материала

  След като ученика има достатъчно познания можем да пристъпим към последния модул от изпитната част - писането на философско есе. Философското есе е по-различно от литературните есета и ученикът следва да научи определени похвати и изказ.

 • 4. Проверка на знанията и тестване

  След всеки преподаден материал ще се прави проверка на усвоените знания и решаване на тестове с аналогична трудност като тези, които се решават по време на изпита. Постоянните тестове помагат на ученика да свикне да разбира и разшифрова изпитните въпроси.

 • УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАС

  Виктория Георгиева от гр. Варна
  Юни 2021 г.  Искам да изразя своята благодарност към госпожа Маркова, тъй като започнах подготовката си по философия изключително късно, след дълго умуване дали това е матурата, на която ще изкарам най-висока оценка. Започнах подготовката си сама и изпаднах в ужас колко много е материала и беше почти невъзможно за мен да си го подредя, а научаването беше абсурдно. Свързах се с вас и за краткия период успяхме да намерим най- благоприятния метод за работа и резултатите бяха налице оценката ми е 5.78.  Вяра от гр. София
  Юни 2021 г.  Изказвам благодарността си към лъчезарната госпожа Ида Маркова. За 3 месеца тя успя да ми преподаде целия материал и ми помогна изключително много с подготовката за матурата. Часовете минаваха неусетно. Тя прави информацията изключително интересна и достъпна. Влага цялата си любов и позитивна енергия в часовете си! Благодаря Ви за прекрасната подготовка! Оценка: 5,70  Стефани от гр. Бургас
  Юни 2021 г.  Три месеца преди матурата по философия бях изпаднала в паника от това как ще се представя и каква оценка ще имам. Ровейки се из интернет, един сайт или по-скоро мненията за него силно привлякоха вниманието ми. Чрез IKant се запознах с един уникален преподавател. С помощта на Ида Маркова само за няколко месеца аз успях да усвоя информация, с помощта на която се представих отлично на матурата по философия: 5,67. Никога няма да забравя Ида Маркова, защото тя е първият учител, който повярва в мен, който ме накара и аз да вярвам в себе си и да следвам мечтите си. Благодаря Ви!  Габриела от гр. София
  Юни 2021 г.  Подготовката, която получих от Вас ме научи не само на учебния материал, но и на положителна емоция към целия философски цикъл. Изключително благодарна съм за обширното внимание, за търпението и за интересния начин, по който предоставяте уроците. Вие работите сериозно, стриктно, строго, точно и ясно. Единственото нещо, което се изисква е слушане и изпълнение, след което резултатите са на лице! Така получих оценка 5,54. Вие сте учител и ценител! Заслужавате ученици, които знаят какво искат.  Нери от гр. Гоце Делчев
  Юни 2021 г.  Здравейте, аз съм Нери от гр. Гоце Делчев. За добро или лошо тази година избрах за втора матура предмета философия. Бях доста объркана с избора си, тъй като времето напредваше, за мен беше предизвикателство да се подготвя за месец, но с помощта за IKant, мисля, че направих правилния избор. Имахме само месец да наваксам с целия материал, звучи невъзможно, но с прекрасния учител Ида - успяхме. Даде всичко от себе, обучението премина неусетно със закачки и шеги. Чаках уроците с нетърпение, от тях черпих не само знания, но и опит. Имах усещането, че общувам с приятел, а не с учител, но професионализмът не отстъпваше. За краткия период от време постигнах страхотни резултат – оценка 5,50.
  Успех на всички бъдещи зрелостници!  Дея от гр. София
  Юни 2021 г.  Най-позитивната, добра, загрижена и мила госпожа! Изключително лесно преподава учебния материал. Винаги готова да отговори на всички въпроси. През целия процес беше отдадена и отзивчива. Благодаря за отделеното време госпожо Маркова! За толкова малко време успяхме да постигнем страхотни резултати – оценка на матурата по философия: 5,21  Деси от гр. Варна
  Юни 2021 г.  Подготовката, която ми дадохте, беше изключително полезна и наистина много ми помогна да получа този резултат: 4,50. Всичкият този материал, без Ваша помощ, нито щях да го имам, нито - да го знам. Наистина много Ви благодаря! 😊  Надежда от гр. София
  Юни 2020 г.  Здравейте! Казвам се Надежда и съм от гр. София. Тази година избрах като втора матура цикъл „Философия“. В началото, докато търсех информация за изпита в интернет, намерих сайта IКant. Тъй като бях неподготвена за това предизвикателство и нямах необходимите знания, реших да започна обучение, водено от една прекрасна и лъчезарна госпожа - Ида Маркова.
  За 5 месеца с няколко часа седмично тя не само ме запозна с богатството на науката Философия, но ми помогна да науча много неща за живота и за мен самата. Обучението беше проведено с много професионализъм и предразполагащо отношение. За кратко време ми беше преподаден голям по обем материал, който за мен беше много интересен и завладяващ. Часовете минаваха неусетно и резултатът е оценка, която надмина очакванията ми - отличен 5.79.
  Мога да кажа, че г-жа Маркова е един прекрасен учител и човек, с когото в процеса на работа станахме приятели. Тя е пътеводната звезда към един необятен свят и едно знание, което е основно за личностното изграждане и правилното разбиране за света.  Ивайло от гр. София
  Юни 2020 г.  Много Ви благодаря за помощта с подготовката за матурата! За 15 дни направихме невъзможното и получих оценка 5,53! Обучението преминаваше много добре и нещата се разбираха лесно, защото се обясняваха добре. Силно препоръчвам на всички, които ще се явяват на матура цикъл „Философия“!  Ралица
  Юни 2020 г.  Подготовката беше супер!!! Не само възприех материала, а и успях да вникна в него. Уроците бяха на разбираем и достъпен език. Най-трудният материал ми беше обяснен чрез изображения, илюстрации, закачки и истории. Нещо повече - научих се да пиша есета и да разсъждавам и осмислям повече .... Благодаря Ви за всичко!!!! Оценка: 5,25  Ивелина от гр. Панагюрище
  Юни 2020 г.  Получих блестяща подготовка, която несъмнено ще ми помогне в бъдещото ми развитие. Разстоянието между ученик и учител по никакъв начин не попречи, чрез нестандартен начин на обучение успяхме да постигнем чудесни резултати. Оценка: 4,92  Андрея от гр. София
  Юни 2020 г.  Благодаря! Без Вас нямаше да се справя! Вие сте страхотна госпожа! Огромно благодаря!! Оценка: 4,29  София от гр. Бургас
  Юни 2020 г.  Искам най-напред да изразя своите искрени благодарности към Вас Ида Маркова. Изключителна съм доволна от обучението и от часовете, в които съм влизала. Вие сте изключително добър философ и работата с Вас е много приятна. Записах се за матурата много спонтанно и с определена доза скептицизъм, но сега вече препоръчвам на всички мои познати Вашето обучение. Иска ми се да работя с Вас и в по-горни нива на образованието си. Оценка: 4,04.  Теодор от гр. Пловдив
  Юни 2019 г.  Здравейте, Казвам се Теодор от град Пловдив. През май 2019 г. се явих на матура по цикъл „Философия“, защото доста неща ми бяха интересни и загадъчни. Първоначално мислих сам да се подготвям, но колкото повече наближаваше матурата, притесненията се увеличаваха, а аз имах малко научена информация. Затова се добрах до сайта IKant и се запознах с изключително добра, мила и добре обясняваща госпожа - Ида Маркова. Тази госпожа за мен стана изключително приятна още от първия урок с нея. Кара те не да назубриш нещата, а да ги разбереш с логика и да си изградиш мисъл. Оценката ми е Много добър (4,73). Обучението се извършваше дистанционно онлайн. Много съм доволен и хиляди благодарности за отделеното време с мен. Доверете и се! ❤  подготовка за матура по философия

  Петя Парушева от гр. София
  Май 2017 г.  Здравейте!
  Аз съм от гр. София и тази година реших да държа матура по Философия. Търсейки мнения и информация в интернет, попаднах на ikant.info и се свързах с Ида Маркова. За 5 месеца Ида ми преподаде цялата информация. Освен по Философия, тя ми помагаше и за училищни проекти и доклади, когато имах нужда. Отделяше ми по няколко часа, три пъти седмично.

  Курсът ми помогна да усвоя цялата информация, която се изисква за успешно вземане на матурата.

  За мен Ида освен учител, стана и много добър приятел. Сърдечно благодаря за всичко, което направихте за мен! Вие ми помогнахте не само да получа много добри резултати на държавния зрелостен изпит, но и за личностното ми израстване!  подготовка за матура по философия

  Стела Спасова от гр. София
  Септември 2016 г.  Здравейте, от София съм и тази есен държах матура по Философия. Търсейки информация намерих сайта iKant и се свързах с Ида Маркова. Реших, че за да се подготвя добре за матурата, ми трябва интензивен курс. Имахме на разположение около три месеца, в които Ида ми отделяше по няколко часа 3-4 пъти седмично. За това време ми преподаде цялата информация, която се изисква за цикъл философия и явяване на матура по предмета.

  Оценката ми е "Отличен 5.80"

  Курсът беше много ползотворен и допринесе както за успешното вземане на изпита, така и за личностното ми израстване. Сега уча "Кино и телевизия" в Нов Български Университет и осъзнавам, че знанията, които получих от iKant са на много високо ниво и са ми полезни и като студент.

  Благодаря сърдечно!

  ЗА ВРЪЗКА

  All rights reserved 2016-2021 ® Design by APPeiron