ПСИХОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ

Тест на Айзенк за типологизация на личността – ИЗТЕГЛИ

Тест за измерване на агресивността в поведението | Тест Бъс – Дюрки – ИЗТЕГЛИ

Тест Кетел – ИЗТЕГЛИ

Тест за характера | Леонхард – Шмишек – ИЗТЕГЛИ

Тест за определяне на емоционалното състояние – ИЗТЕГЛИ

T80 – тест за тревожност – ИЗТЕГЛИ

Тест за Томас за стил на поведение при разрешаване на междуличностни конфликти – ИЗТЕГЛИ