let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Афект

Афект- Психични процеси - iKantНастроение - Психични процеси - iKant

Афект
/ ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ /

Във възприятията, усещанията, мисленето и представите се отразяват различни предмети и явления, техните свойства и взаимовръзки, а в емоциите и чувствата на човека се проявява неговото отношение към съдържанието на познаваемото. Чувствата и емоциите са тясно свързани помежду си и „не е редно – както подчертава П.М.Якобсон – да прекарваме рязка граница между емоциите и висшите чувства”. Чувството, даже и най-сложното, възниква въз основа на емоциите. В същото време независимо от взаимовръзките между чувствата и емоциите те трябва да се разграничават.


Емоциите отразяват отношенията към дразнителите при удовлетворяване на органическите потребности, при непосредствените реакции на човека на предметите от околната среда, те съпровождат процеса усещане като негов емоционален фон.

Чувствата отразяват социалната природа на човека и се образуват като значими отношения към околния свят, към удовлетворяване на сложни потребности, възникващи при развитие на личността. Експерименталните изследвания през последните години показват, че формирането и протичането на емоционалните състояния се определя от функционирането на ретикуларната формация, таламуса, хипоталамуса, лимбичната система и кората на големите полукълба. Емоциите са присъщи на човека и на животните, а чувствата само на човека. Емоциите и чувствата имат рефлекторна природа и от физиологична гледна точка в основата им лежи динамичният стереотип. Чувствата се характеризират със следните особености: по¬лярност, интегративност, пренасяне.

Полярността на чувствата се изразява в това, че много от тях се групират в двойки с противоположно съдържание: радост – скръб, любов – омраза, възхищение – възмущение и др.

Интегративността на чувствата се състои в това, че те възникват в неделима връзка с останалите процеси и обхващат цялостно личността.

Пренасянето на чувствата е тяхна способност, която се изразява във възможността едни и същи чувства, възникнали под влияние на определени дразнители, да се проявят отново под влияние на други, свързани по някакъв начин с тях дразнители. Едни емоции и чувства имат положително влияние върху активността на човека и неговото самочувствие, друти – отрицателно. Във връзка с това различаваме стенични и астенични чувства.

Стеннчните чувства са емоционални състояния, които повишават жизнеността на организма и подтикват човека към дейност.

Астеничните чувства понижават жизнеността на организма и оказват отрицателно влияние върху неговата работоспособност. Въз основа на тяхната сила и продължителност чувствата се делят на: настроение, афект, стрес, фрустрация, страст.

АФЕКТЪТ

Афектът е силно, бързо протичащо и едновременно краткотрайно чувство, свързано с външни изразни средства, което се характеризира със значителни промени в съзнанието и нарушения във волевия контрол. Предизвиква се от неочакван или изключително силен дразнител, към който човек не е в състояние веднага да се приспособи. Често е резултат от конфликт с други хора или от преумора. Външно афектът се изявява или в необичайна и несвоевременна активност, експресивни движения, възбудена реч, или обратно – в забавени движения, общо затормозяване.