let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Възприятие

Възприятие - Психични процеси - iKant

Възприятие
/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ /

Възприятието е психически процес на отражение на предметите и явленията от действителността като цяло при непосредственото им въздействие върху сетивните органи. Процесът на възприятие не е възможен без усещанията, но не бива да го представяме като сбор от различни усещания; освен тях всеки процес на възприятие включва в себе си миналия опит на човека във вид на представи и знания.

Видът на възприятието се определя в зависимост от:
– конкретното съдържание на възприеманите обекти /възприятие на природните явления, възприятие на другите хора, възприятие на. техниката, възприятие на музиката, възприятие на живописта и др./;
– основните характеристики на материалния свят /възприятие за пространство, възприятие за време и възприятие за движение/;
– преобладаващия анализатор в процеса на възприятие /вкусови, зрителни, слухови и мирисни възприятия/. Когато в сложните видове дейност едновременно и почти в еднаква степен са ангажира¬ни няколко различни анализатора, възникват зрително-слухови,зрително-двигателни или слухово-двигателни възприятия;
– наличието или отсъствието на предварително поставена цел на възприемане /непреднамерени и преднамерени възприятия/. Осно¬вен вид преднамерени възприятия са наблюденията, т.е. целенасочените и планомерни възприятия на обектите или явленията.

Ако човек системно се упражнява да наблюдава, у него се развива и усъвършенствува качеството наблюдателност. Наблюдател¬ността е умението да се забелязват най-съществените /в това число и незабележими на пръв поглед/ признаци на предметите и явленията от гледна точка на поставените задачи;
– неадекватното отражение на действителността /илюзии/;
– типологичните особености на нервната система /синтензни, анализни, анализо-синтезни и емоционални/.

Хората със синтезни възприятия проявяват тенденция към обобщено отражение на явленията, към установяване на основния смисъл, без да обръщат внимание на детайлите. Характера на анализни възприятия е тенденцията към подробно вникване във всички детайли на обекта, към подробно изясняване на всички възможни случаи. При хората с анализо-синтезен тип възприятия в еднаква степен се проявява както стремежът към установяване на основния смисъл на нещата, така и към конкретното им приложение. При част от хората процесът на възприятие се съпровожда с висока емоционалност, поради което те възприемат всичко като преживявания, предизвиквани от наблюдавания обект или явление. За тях всеки предмет е важен дотолкова, доколкото той предизвиква емоционални състояния.

Възприятията се характеризират със следните основни закономерности :

Константност – това е относително запазване на формата, големината и цвета на възприемания обект или явление при: промяна в условията на възприемане. Многократното възприемане на едни и същи обекти и явления при различни условия осигурява константността на възприятието им. Тази константност за всички видове възприятия има свои граници, т.е. тя е относителна.

Избирателност – от огромно количество обекти и явления, въздействуващи върху сетивните органи на човека, той възприема само онези, които съвпадат с неговите интереси, потребности, мотиви и установки. /Установката е подсъзнателно психично явление, създаващо психична готовност на човека за определен вид действия или поведение/.

Осмисленост – тази закономерност на възприятието е присъща само на човека и се изразява в това, че възприемайки нещата, той ги осмисля и по този начин разбира същността и предназначението им

Обобщеност – определена степен на обобщеност има във всяко възприятие, тъй като,възприемайки предметите човек ги класифицира и ги отнася към определена група.

Аперцепция – изразява зависимост на възприятието от миналия опит на човека, от неговите интереси и насоченост. Образът на възприятието се формира не само в зависимост от индивидуалните особености на сетивния орган, той е резултат на психическите особености на конкретния човек като цяло. Във възприятието ви¬наги намират отражение индивидуалните особености на субекта – неговите желания, интереси, чувства, знания, отношение към възприемания обект и т.н.