let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Въображение

Въображение - Психични процеси - iKant

Въображение и творчество
/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ /

В психичната дейност на човека въображението заема особено място. Благодарение на него човекът- е в състояние мислено да преодолява разстояния, да извършва различни трансформации с явленията от действителността, като създава нови образи и идеи въз основа на миналите си знания. Следователно въображението е психически процес, при който се създават образи и ситуации посредством преобразуване на съществуващите у човека представи.

С помощта на усещанията, възприятията и мисленето човек опознава свойствата на обектите и явленията, закрепвайки всичко това в паметта си във вид на образи и мисли. Именно образите от паметта са строителен материал, въз основа на който се формират нови – образите на въображението. В зависимост от степента на целенасоченост на въображението в психологията се различават два вида въображение : пасивно /не волево/ и активно /волево/. Въображението е пасивно, когато фантазиите образи възникват спонтанно, без особено усилие от страна на човека и без предварително поставена цел. Активното въображение се характеризира с целенасоченост. При него образите се създават избирателно и с волево усилие от страна на човека.

В зависимост от своето съдържание активното въображение може да бъде пресъздаващо и творческо.

Пресъздаващото въображение се изгражда въз основа на описание, схема, чертеж, нотни знаци, отделни части на предмети.

Творческото въображение се изразява в създаване на образи, признаци, които нямат подобни аналози до този момент. В този случай е необходимо да различаваме обективна и субективна новост на резултата на въображението. Ако образите и идеите са оригинални – и не повтарят нещо, което е вече известно в опита на човечеството, налице е новост както за самия човек, така и за другите хора. Но ако образите и идеите повтарят по-рано създаденото и са нови само за дадения човек /на него не му е известно, че подобни неща са вече известни/, то резултатът на творческото въображение има субективна стойност. Разделянето на въображението на творческо и пресъздаващо в определена степен е относително, тъй като всяко от тях съдържа елементите на другото. В психологията е установено, че съществуват няколко начини за създаване на образи на въображението: аглутинация, акцентиране и типизация …

Аглутинацията е най-простият начин за създаване на фантазиите образи чрез синтез, т.е. чрез свързване на части от различни обекти, често пъти нямащи нищо общо помежду си. Затова в повечето случаи в резултат от аглутинацията се появява причудлив образ, който е далеч от реалността.

Акцентирането е подчертаване на някои признаци на обекта, в резултат от което възниква нов и специфичен по своето съдържание образ. Например художникът рисува карикатура, шарж, където подчертава, засилва или намалява определена част на лицето, тялото и т.н. Този детайл носи основния смисъл на творбата.

Типизацията е най-сложният, граничащ с творческия процес за създаване на образите на въображението, който се състои в обединяване на общите, най-съществените признаци на обектите от дадена група, които се пресъздават във вид на конкретни образи. Изобразявайки конкретен епизод, писателят събира в него най-типичното, най- характерното, т.е. чрез типизацията се оформя най-представителната ситуация за описаното събитие или явление.

Винаги успоредно с понятието „въображение” върви и понятието „творчество”. Още Аристотел е смятал, че да твориш, означава да създаваш това, което по-рано не е съществувало. Обикновено под творчество се разбира целенасочената дейност на човека, в резултат от която се създават нови материални и духовни ценности с обществена стойност. Творчеството винаги притежава елементи на новото и неочакваното.