let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Усещане

Усещане - Психични процеси - iKant

Усещане
/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ /

Усещането е най-елементарният психичен процес, който отразява отделните свойства на обектите и явленията от материалната действителност, в това число и свойствата на явленията от вътрешния свят на организма при непосредствено въздействие на дразнителя върху сетивните органи. От определението може да се направи неправилният извод, че усещанията са нещо дребно, елементарно, а оттук и незначително. Ролята на усещанията в психическата дейност се определя от присъщите им две функции – информационна и регулационна. Усещанията пренасят информацията за обкръжаващия свят и за състоянието на организма. Изследванията показват, че в състоя¬ние на “сензорен глад” настъпват резки промени във функционалните възможности на психиката като цяло и ако това състояние не се пре¬късне своевременно, живото същество загива. Усещанията са не само информационни източници на организма , но вземат участие и в регулацията на функциите на дихателните органи, сърцето, стомаха, кръвоносните съдове и др., с което осигуряват правилно взаимодействие между всички физиолого-психични процеси на организма и приспособяването му към средата.

Усещанията са основата, върху която възникват всички останали по-сложни психически процеси. Всички усещания притежават следните основни характеристики:
– качество /например за слуховите усещания тази характеристика се определя от височината, тембъра и силата на звука/
– интезитет – определя се от силата на действуващия дразнител и функционалното състояния на анализатора
– продължителност – под въздействие на дразнителя усещането не възниква веднага, а след определен период от време / след така наречения латентен период/ и не изчезва веднага след като дразнителят престане да действува. Например за зрителните усещания следата от дразнителя остава под формата на последователен образ
– пространствена локализация – определя се от пространственото разположение на дразнителя

Възникването и динамиката на усещанията се подчинява на редица закономерности, основните от които са праговете на усетливостта, а всички останали представляват промени в тези прагове под влияние на различни фактори.

Прагове на усетливостта на анализатора – това са границите, в които могат да възникват усещанията. Така например слуховите усещания могат да се появят само под влияние на звукови вълни с честота от 16 до 20 000 херца. Като се изхожда от предложените от Фехнер понятия за абсо¬лютна и различителна /или диференциална/ чувствителност, прагове¬те на усетливостта на анализаторите се разделят на абсолютни и различителни. От своя страна абсолютните прагове могат да бъдат горни и долни.

Горен абсолютен праг на усетливостта наричаме максимал¬ното по сила дразнене, което се възприема от сетивния орган, без да се наруши неговото нормално функциониране. Например увеличава¬нето на силата на звука над 120 децибела предизвиква болка в ушите и повреда на слуховия анализатор

Долен абсолютен праг на усетливостта наричаме минималното по сила дразнене, което предизвиква едва забележимо усещане. Въпреки това, ако върху нервната система действуват драз¬нители, които по силата си са по-малки от долната прагова стой¬ност, въздействието им не остава безследно. Установено е, че тези дразнители променят праговете ка усетливостта и чрез подсъзнание¬то оказват влияние върху движенията и действията.

Диференциален праг на усетливостта /или праг на различаване/ наричаме най-малката разлика в силата на действуващия дразнител, която предизвиква едва забележима разлика в силата и качеството на усещането. Например, за да усети човек промяна в теглото на нещо, трябва да го увеличи или намали с 1/30 в сравнение с началното, т.е. към 100 гр. трябва да добавим или да отнемем 3,4 гр. Съотношението между силата на дразнителя и интензитета на усещанията е изучавано от немските учени – физиолога Вебер и физика Фехнер. Те са установили, че ако силата на дразнителя се увеличава в геометрична прогресия, интезитетът на усещането нараства в аритметична прогресия. Това е основният психофизичен закон. Той е валиден само за средните участъци от диапазона на усетливостта на съответните анализатори.

Способността на анализатора да усеща минималното по сила дразнене наричаме абсолютна чувствителност. Абсолютната чувстви¬телност е различна при отделните хора и се развива /или отслабва/ в зависимост от особеностите на жизнената дейност на човека.Колт кото по слаби дразнения възприема определен анализатор, толкова е по-висока неговата абсолютна чувствителност. Освен прагове на усетливостта при усещанията действуват и други закономерности: адаптация, сенсибилизация, синестезия,контраст.

Адаптацията е повишаване или понижаване на чувствителността на анализатора под влияние на силата на постоянно действуващ дразнител.


Сенсибилизацията е повишаване на чувствителността на ана¬лизатора при нарушаване на функционалните възможности на някой друг анализатор.


Синестезия – явление, при което дразнителите, въздействуващи върху един анализатор, възбуждат усещания в друг анализатор.


Контрастът е изменение на интензитета и качеството на усещанията под влияние на предшествуващ или съпътствуващ дразнител. Закономерностите при усещанията показват, че тяхната динамика зависи както от силата на дразнителя и функционалното състояние на анализаторната система, така и от съотношението на дразнителите, действуващи върху един или няколко анализатора едновременно.

ВИДОВЕ УСЕЩАНИЯ:

Обоняние;
Слух;
Вкус;
Зрение;
Осезание