let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Воля

Воля - Психични процеси - iKant

Воля
/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ /

Човекът е в състояние да поставя пред себе си цели и да се стреми да ги постигне. Постигането обаче на целта в редица случаи е свързано с преодоляване на трудности. Именно в ситуацията, когато човекът се среща с трудностите, възниква необходимостта от проява на воля .

Волята е психическа дейност, изразена в регулиране на поведението съобразно съзнателно поставени цели, осъществяването на които е свързано с преодоляване на трудности. Човекът проявява воля не само в случай, когато действа, но и когато се въздържа от дадени действия, съзнавайки, че те ще попречат за постигане на поставената цел. Препятствията към целта могат да бъдат външни и вътрешни. Външни са времето, пространството, действията на другите хора, физическите свойства на нещата и т.н. Вътрешните препятствия са установката и отношението на човека към ситуациите, болестното състояние умората и др. Външните и вътрешните препятствия, отразявайки се в съзнанието, предизвикват волево усилие, което създава необходимия емоционален тонус, мобилизира човека за преодоляване на трудностите.

Основа за формиране на волевите действия са съзнателните, волеви движения, поради което волята е присъща само на човека. Животните не могат да предвиждат резултатите от своите действия, които се определят не от поставените цели, а от дадена ситуация, дадена обстановка. Целенасочено и преднамерено действа само човек.

Като съзнателна и целенасочена дейност, волята е невъзможна извън мисловните процеси. При волевото действие се проявява мислене както в съзнателния избор на целта, така и в избора на средствата за постигането й. Човек трябва винаги да осъзнава целта на своите действия, да намира най-добрите начини за постигането й, да прави план за пзпълнение на волевите действия.
Към по-важните качества, по които съдим за волята на човека, се отнасят: целеустременост, критичност, решителност, смелост, дисциплинираност, търпение.

Най-характерен белег на волевия процес е самоограничаването.

Известно е, че волевите качества на човека намират своя външен израз в движенията и действията в поведението. Придобивайки съзнателен контрол над своите ръце, крака, мимика и над тялото като цяло, човек създава предпоставка за контрол върху волевите си качества. Волята се калява при извършване на най-дребни движения и действия, които в даден момент поради една или друга несъществена причина човек е склонен да отлага за в бъдеще. Например, когато майката става през нощта, за да успокои плачещото си малко дете, с това тя едновременно укрепва и волевите си качества.

Само в процеса на съня от човека не се изискват волеви действия. През останалото време той трябва внимателно да контролира своето поведение и да не допуска тялото му да бъде обхванато от състояние на отпуснатост, безразличие, да не отлага работата за следващия ден и т.н.

Следователно развитието на волята е свързано преди всичко със самоконтрол и самодисциплина.