let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Зенон

Зенон - Философия

ЗЕНОН ОТ ЕЛЕЯ
/ ОК. 450 Г.ПР.ХР. /

ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г.

Ученик на Парменид Зенон подлага на критика общоприетите мнения и представи за света. Самият Аристотел определя Зенон като основоположник на диалектиката. Диалектиката на Зенон е съществена страна от отрицателната диалектика на Елейската школа. Философът тръгва от противоположното и илюстрира противоречията, които по необходимост довеждат до абсурд. Разсъжденията на философа са насочени против схващанията за движението. Те са изведени под наименованието АПОРИИ. В своята философска дейност Зенон използва около 45 апории. Философът привежда примери получили по-късно наименования.


„Дихотомия”
Първо доказателство за невъзможността на движението е че предметът, който се движи трябва да дойде до половината преди да стигне края на пътя. И тъй като се предполага безкрайна делимост на пространството, оказва се, че тялото никога не може да стигне до целта на движението – то остава в изходно положение. Движението не е възможно, понеже изобщо не започва.


„Ахил и Костенурката”

Най-бавното същество във време на бягане не може да бъде настигнато от най-бързото Ахил, понеже онова, което преследва трябва най-напред да стигне там, откъдето е тръгнало преследваното. Затова, което е по-бавно трябва да бъде винаги в известна степен по-напред.

„Стрела”
Стрелата, която лети всъщност се намира в покой. За Зенон времето е сбор от моменти, сбор от „сега”. Едно тяло е в покой, когато заема определено място в пространството. И тъй като отделните отрязъци в пространството съставят даден път с реални измерения, то следва, че стрелата, която лети е в покой.

Едно от най-големите достойнства на апориите е че поставят проблема за отношението между обективно и субективно, отношението на човешкото мислене и познание изобщо към действителността. Апориите поставят под съмнение възможността мисленето да се отнася адекватно към действителността. Зенон отбелязва и зависимостта на движението от пространството и времето.