let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Способности

Способности - Психични качества - iKant

Способности
/ ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА /

Проблемът за способностите е един от най-актуалните в съвременната психология, тъй като решаването му е свързано както с теоретическите, така и с практическите интереси на обществото. Производителността на труда на човека, ефективността от неговата дейност и хармоничното му развитие са свързани с този проблем. Установено е, че няма личности, които са съвсем неспособни. Всеки нормален човек е способен за всички видове и форми на труд.

Способностите са синтез от свойствата на личността, които отговарят на изискванията на дейността и осигуряват високи постижения в нея. Различават се два основни вида способности: общи и специални.

Под общи способности се разбира система от интелектуални свойства на личността /добра ориентация, остра наблюдателност, бързина и точност на паметта, живо въображение и др./, които осигуряват относителна лекота и продуктивност в овладяването на знанията и в научната дейност. Общите способности са необходими за успешното изпълнение не само на един вид дейност, а на много видове, затова се наричат общи. Те са еднакво необходими за дейността на учителя, лекаря, биолога и други.

Под специални способности трябва да се разбира система от свойства на личността, които й помагат да постигне високи резултати в познанието и творчеството в специални области на дейността /ли¬тературна, музикална и др./.

Материална основа на способностите са заложбите, т.е. вродените морфологични и функционални особености на мозъка на човека. При това особено значение придобиват свойствата на нервната система /силата, уравновесеността и подвижността на нервните процеси/. В трудовете на Г.Ковальов, Н.С.Лейтес, В.С.Мерлин и др. е описано влиянието на типа на висшата нервна дейност върху качествените особености на способностите. Изказано е също така предположението, че заложбите са открити в парциалните особености на нервната система. Проявяват се като устойчиви разлики в зрението, слуха, кинестезията. През последните години вродените предпоставки за способностите се свързват с микроструктурата на мозъка и различните сетивни органи.

Способностите са тясно свързани със знанията, уменията и навиците – съществените компоненти на всяка дейност се проявяват при придобиването на навици и формирането на умения. Те обаче не могат да бъдат сведени към нито един от нези елементи, нито към сбора от елементи. Върху изявата и развитието на способностите оказват голямо влияние качествата на личността като идейната насоченост, убедеността, морално възпитаната воля, страстното отношение към дейността. Извънредно значение за развитие на способностите има трудолюбието и работоспособността на човека. Те не само развиват способностите, но и създават възможност за компенсиране на недостига на някои от тях.

Установяването на способностите и тяхното развитие е възможно в различна възраст. Апогеят на развитието им може да бъде достигнат също във всяка възраст. Способностите могат да се проявяват силно както в дълъг, така и в кратък период от живота на човека, обаче ученическата и студентската възраст са най-благоприятни за развитието и изявата на духовните и физическите сили. За развитие на способностите е необходима силна воля, насочена към преодоляване на трудностите и осигуряваща системност и методичност в работата. Много даровити хора, оценявайки своите постижения, подчертават, че успехите им се дължат преди всичко но трудолюбието. Например Едисон казва, че в неговите научни постижения има само един процент гениалност и деветдесет процента труд. Високата взискателност към себе си, съчетана със самокритичност е също така необходимо условие за развитие на способностите. Истински даровитият човек не се задоволява никога с постигнатото, непрекъснато поставя пред себе си все нови и нови задачи.