let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Темперамент

Темперамент - Психични качества - iKant

Темперамент
/ ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА /

Темпераментът като индивидуална особеност на човека определя динамичната страна на неговата психична дейност. В традиционната класификация на темпераментите, водеща своето начало от Кант и Вунд, за основни характеристики, според които една група хора се различава от друга, се приемат скоростта и силата на емоционалните реакции. Съвременният американски психолог Диамонд за такива характеристики приема нивото на активност и преобладаващия чувствен фон, а английският психолог Айзънк – екстраверсията, интроверсията, невротизма и емоционалната стабилност.

Темперамент наричаме индивидуалните особености на човека, които се проявяват в динамиката на движенията и действията, в степента на емоционална възбудимост, в силата и скоростта на протичане на психичните процеси.
Знаменитият лекар Хипократ /V в.пр.н.е./ и неговият последовател Гален /II в./ смятали, че физиологичната основа на темперамента са съединени в различна пропорция течности, от които се състои природата на човешкото тяло. Хуморалната /в латински „хумор” значи течност/ теория за темпераментите, предложена от Хипократ-Гален, в продължение на векове е имала своите привърженици, но тя не дава пълно обяснение на физиологичната основа на тези особености на човека. Научно обяснение на този въпрос за пръв път предлага И. П. Павлов в своето учение за типовете нервна система при животните и човека. Въз основа на експериментални данни той установява съществуването на следващите четири основни типа нервна дейност;

1. Силен, неуравновесен/възбудим/ тип нервна система, на който са присъщи силни нервни процеси /възбуждане и задържане/, но без необходима пропорция между тях. И въпреки че и двата про¬цеса са силни,в динамиката им възбуждането надделява над задържането.
2. Силен, уравновесен /процесът на възбуждане е добре балансиран с процеса задържане/, подвижен тип нервна система,
3. Силен, уравновесен, бавноподвижен /инертен/ тип. Отличава се със сила на възбуждането и задържането, но възникването и смяната на тези процеси протичат бавно.
4. Слаб, неуравновесен /задържането надделява над въз буждането/ тип нервна система. Тези типове висша нервна дейност според И.П.Павлов съот¬ветно лежат в основата на четирите темперамента:
– холеричен/силен, неуравновесен/;
– сангвиничен/силен,уравновесен,подвижен/;
– флегмати¬чен/силен, уравновесен,инертен/ и
– меланхоличен/слаб,неуравновесен/.

Посочените типове висша нервна дейност са присъщи не само на човека, но и на животните. Освен с тях висшата нервна дейност при хората се характеризира според получените от Павлов данни и със съотношението между първата и втората сигнална сис-тема. Като присъщи само на човека типове висша нервна дейност академик И.П.Павлов смята художествения, мисловния и междинния /между художествения и мисловния/. Темпераментът е „най-общата характеристика – пише Павлов- на всеки отделен човек, най-основната характеристика на неговата нервна система”.

За човек, който има холеричен темперамент, е характерна изразителна мимика, бърз говор, резки движения. Чувствата на холерика са силни,бързо възникват и бързо се изявяват. Бърза е промяната и в настроението. Неуравновесеността му се отразява отрицателно на неговата работа. Започвайки работата с горещо желание,холерикът се стреми да я свърши .поради което хаби много сили и енергия за неща, които биха могли да бъдат направени по-спокойно и без силна умора.

Сангвиниците са също с ярка изява на емоциите и чувствата. Бързо възникващите при сангвиника чувства на радост, тъга, симпатия, антипатия са неустойчиви и бързо изчезват. Такива хора обикновено имат много приятели, бързо влизат в контакт с хората, артистични са в кръга на новите познанства, с желание се занимават с организационна дейност. Настроението при сангвиника обикновено е оптимистично. Той може да бъде много продуктивен, но само когато работата представлява за него интерес – изгубил интереса си, спокойно може да я остави недовършена.

Флегнатиците адекватно реагират на обкръжаващата ги среда,но поради забавяне .на реакцията не винаги успяват да реа¬гират на бързите промени. В своето поведение флегматиците са бавни, спокойни и уравновесени. Мимиката им е недостатъчно изра¬зена. Срещайки се с трудности, те повишават своята активност и с всички сили се стремят да ги преодолеят. Започнатата работа обикновено довеждат до край. За флегматиците е характерно голя¬мо търпение, което обуславя високата им продуктивност. Рядко се ядосват и при тях рядко се наблюдават афекти.

Меланхолиците тежко изживяват всяка промяна в обкръ¬жаващата ги среда, водеща до промяна в динамичния им стереотип. Попадайки в ноаи условия на живот ,те дълго не могатда се приспособят към тях. Обикновенно се отличават с излишна стеснителност, затворе¬ност в себе си, страхливост, нерешителност. В спокойно и обичайно за тях обкръжение се чувствуват добре, проявяват се като прекрасни работници и успешно се справят с възникналите задачи.

Горепосочените типове темперамент в живота се срещат рядко в „чист” вид. Повечето хора имат смесен тип темперамент, който при това се маскира от чертите на характера.